Terms

Yin Dun -Yang Dun

Yin Dun and Yang Dun Under Yin Dun , three San Qi come at first ascendantly, and six Liu Yi follow next descendantly. Under Yang Dun , six Liu Yi come at first ascendantly, and three San Qi follow next descendantly, Yi, Bing, Ding, Gui, Ren, Xin, Geng. Ji, Wu Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui, Ding, Bing, Yi
Back