Terms

9 Palaces and 8 Trigrams

9 Palaces and 8 Trigrams
 
4,
9,
2,
3,
5,
7,
8,
1,
6,
 
http://damo-qigong.net/project/iching/dunjia.htm

Xun Li Kun
4 9 2

Zhen -- Dui
3 5 7

Gen Kan Chien
8 1 6

or
Sun Li Kun
4 9 2

Chen -- Tui
3 5 7

Ken Kan Chien = Qian = Tian
8 1 6

Kan, Kun, Zhen, Xun, Chien, Dui, Gen, Li
cf.
Kan, Kun, Zhen, Xun, Qian, Dui, Gen, Li
Kan, Kun, Chen, Sun, Chien, Tui, Ken, Li
Water, Earth, Thunder, Wind, Heaven, Lake, Mountain, Fire
http://chineseastrologyonline.com/PWbasic.htmBack