Terms

Kan, Kun, Zhen, Xun, Chien, Dui, Gen, Li

Water, Earth, Thunder, Wind, Heaven, Lake, Mountain, Fire Kan, Kun, Zhen, Xun, Chien, Dui, Gen, Li alternate spelling: Kan, Kun, Chen, Sun, Chien, Tui, Ken, Li 1 2 3 4 6 7 8 9 = Hetu Numbers C K L S T Chien, Chen Kan, Kun, Ken Li Sun Tui Qian Zhen Gen Xun Dui Q Z G X D Metal Wood Earth Earth Water Fire Wood Metal
Back