Terms

Hou Tian Ba Gua

Hou Tian Ba Gua Kun - Qian Mother - Father Earth Heaven God comes forth in Zhen. All things are well-arranged in Xun. Meet each others in Li. Receive aid in Kun. Rejoice in Dui. Begin to be prominent in Qian. Toil in Kan. The achievement we say means Gen. http://www.geocities.com/syho_real/yi/diagrams.html Zhen, Xun, Li, Kun, Dui, Qian, Kan, Gen
Back