Terms

Kun - Qian Terms

Kun -      Qian
Mother - Father
Daughters                        Sons
Dui Li Xun                        Gen Kan Zhen
Young Middle Eldest     Young Middle Eldest
Back