Terms

4 Directions of Earthly Branches

4 Directions of the 12 Earthly Branches
Yin + Mao + Chen = Eastern Wood
Si + Wu + Wei = Southern Fire
Shen + You + Xu = Western Metal
Hai + Zi + Chou = Northern Water

Back