Terms

Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo, Kun

Names of I Ching Hexagrams corresponding to the 12 Xiaoxi Gua: Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo Kun 24, 19, 11, 34, 43, 01, 44 33 12 20 23 02
Back