Terms

24, 19, 11, 34, 43, 01, 44, 33, 12, 20, 23, 02

Sequence of I Ching Hexagrams corresponding to 12 Xiaoxi Gua
24, 19, 11, 34, 43, 01, 44 33 12 20 23 02
Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo Kun
Back