Terms

8 Gua

Ren, Zi, Gui (KAN Gua) - N [Water] Chou, Gen, Yi (GEN Gua) - NE [Earth] Jia, Mao, Yi (ZHEN Gua) - E [Wood] Chen, Xun, Si (Xun Gua) - SE [Wood] Bing, Wu, Ding (LI Gua) - S [Fire] Wei, Kun, Shen (KUN Gua) - SW [Earth] Geng, You, Xin (DUI Gua) - W [Metal] Xu, Qian, Hai (QIAN Gua) - NW [Metal]
Back