Terms

Shan Yuan, Xia Yuan, Zhong Yuan

Shan Yuan, Xia Yuan, Zhong Yuan Shang Yuan [Shang-yuan] : ruled first six moons (winter and spring) Xia Yuan [Hsia-yuan] : ruled 7th and 8th moons (summer) Zhong Yuan [Chung-yuan] : ruled 9th thru 11th moons (fall) http://www.edepot.com/taointro.html
Back