Terms

Dou, Niu, Nu, Xu Wei, Shi, Bi

Northern Quarter of the Sky Black Tortoise of the North Black Warrior Dou, Niu, Nu, Xu Wei, Shi, Bi Dipper, Cow, Female, Emptiness, Roof Top, Room, Wall Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday In Southern China Xie Zhi Unicorn,qirin Niu Ox Bian Fu Bat Shu Rat Yan Swallow Ya Yu Pig Zhu Porcupine http://www.pp.htv.fi/ivilkki/Chinese_Calendar_and_Astrology.html#12shierdizhi Xie Zhi, Niu, Bian Fu, Shu, Yan, Ya Yu, Zhu Unicorn, Ox, Bat, Rat, Swallow, Pig, Porcupine
Back