Terms

Xie Zhi, Niu, Bian Fu, Shu, Yan, Ya Yu, Zhu

In Southern China the 7 Constellations of the Northern Quarter of the Sky were:
Xie Zhi, Niu, Bian Fu, Shu, Yan, Ya Yu, Zhu
Unicorn, Ox, Bat, Rat, Swallow, Pig, Porcupine
Back