Terms

Shui Xing, Yue Liang, Jin Xing, Mu Xing, Huo Xing, Tai Yang, Tu Xing

Shui Xing, Yue Liang, Jin Xing, Mu Xing, Huo Xing, Tai Yang, Tu Xing
 
Mercury, Moon, Venus, Jupiter, Mars, Sun, Saturn
 
cf.
Tai Yang, Shui Xing, Jin Xing, Yue Liang, Di Qui, Huo Xing, Mu Xing, Tu Xing
 Sun, Mercury, Venus, Moon, Earth, Mars, Jupiter, Saturn
 
Sun – Tai Yang
Mercury - Shui Xing
Venus - Jin Xing
Moon – Yue Liang
Earth – Di Qiu
Mars - Huo Xing
Jupiter - Mu Xing
Saturn - Tu Xing
Uranus - Tian Wang Xing
Neptune - Hai Wang Xing
Pluto - Ming Wang Xing
Milky Way – Yin He
 
X http://kmleong.multiply.com/photos/album/53i
Back