Terms

Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian

Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian
0 45 90 135 180 225 270 315
South, Southwest, West, Northwest, North, Northeast, East, Southeast
 
North South
Zi - Wu
0 - 180
 
West - East
Mao - You
90 - 270
 
Southwest - Northeast
Gen - Kun
45 - 225
 
Northwest - Southeast
135 - 315
Xun - Qian
Back