Terms

Ii

Ii iisha = God iishaM = Lord Siva iishaavaasyaM = inhabited or manifested by the Master iishvara = lord, the capable (here) iishvaraM = the Supersoul iishvaraH = the Supreme Lord iishvarapraaNidhaana = attentiveness to god iih.h = to wish iihate = he aspires iihante = they desire iihaa = wish iiksh.h = to see iikshaNa = seeing iikshaNaM = eyes iikshate = (1 ap) to see http://www.sacred-texts.com/hin/sktdict.txt
Back