Terms

28 Coptic Mansions

28 Coptic Nimone (Mansions) 01. Pi-Kutorion 02. Kolion 03. Orias 04. Pi-Orion 05. Klusos 06. Klaria 07. Pi-Mahi 08. Termelia 09. Pi-Autos 10. Titheni 11. Pi-Khorion 12. Asphulia 13. Abukia 14. Khoritos 15. Khmabalia 16. Pritithi 17. Stephani 18. Kharthian 19. Aggia 20. Nimamreh 21. Polis 22. Upeu Tos 23. Upeu Ritos 24. Upeu Ineute 25. Upeu Therian 26. Artulon 27. Artulosia 28. Kuton From Herbert Chatley, The Lunar Mansions in Egypt, p. 396. cf http://philologos.org/__eb-mazzaroth/mizraim.htm
Back