Terms

Jia Yi, Bing Ding, Wu Ji, Geng Xin, Ren Gui

Jia Yi Wood
Bing Ding Fire
Wu Ji Earth
Geng Xin Metal
Ren Gui Water
 
Wood,     Fire,                Earth,      Metal,            Water
Jia Yi,     Bing Ding,      Wu Ji,      Geng Xin,    Ren Gui
Jupiter,  Mars,               Saturn,    Venus,         Mercury East
Back