Terms

Yin Mao, Si Wu, Chen Xu Chou Wei, Shen Yu, Hai Zi

The 5 elements of the 12 earthly branches Yin, Mao are wood Si, Wu are fire Shen, You are metal Hai, Zi are water Chen, Xu, Chou, Wei are earth http://www.yaintech.com/pwong/fengshui/basic.htm
Back