Terms

Tattva 17, Tattva 18, Tattva 19, Tattva 20, Tattva 21

Tattva 17, Tattva 18, Tattva 19, Tattva 20, Tattva 21 Srota, Tvak, Chaksu, Jivha, Ghrana Power of Hearing, Power of Feeling by Touch, Power of Seeing, Power of Tasting, Power of Smelling n na, x dha, d da, W tha, t ta
Back