Terms

Lokeshvara, Sakyamuni, Vajrapani

Lokeshvara, Sakyamuni Vajrapani 
Red White Blue
Amogasiddi, Vairocana Aksobhya Amitabha              
Shiva, Vishnu, Brahma Ratnasambhava
 
The meaning of the five Tathagatas is then set forth and they are brought into relation with the five skandhas (rupa, vedana, samjna, samskara, vijnana),
five brjas (mystic sounds, i. e. ah or aum, hum, tram, hrih, ah),
the trikhala (raga, dvesa, moha),
the trimala (artha, kama, cabda),
the trikaya, (kaya, vak, citta), t
he triparartha (asih, punya, bhakti),
 
the five elements (earth, water, fire, wind, aether),
the five forms of skandha (kalala, arvuda, ghana, peci, pracakha) and
five kinds of insight (cacvata-, ornisprapanca-, adarcana- or prabhasvara-, akacamata- or grahyagrahakarahita-, pratyaveksana- or sarvadharmanairatmya- and krtyanca- or krtyanusthana-jnana). http://www.borobudur.tv/SHK.htm
 
 
 
Maitreya  Shakyamuni  Lokeshvara
Back