Terms

30 Consonants in Sanskrit

30 Consonants in Sanskrit hard hard soft soft nasal hard aspirate aspirate spirant Velar ka kha ga gha na hka Palatal ca cha ja jha ña śa Retroflex ta tha da dha na sa Dental ta tha da dha na sa Labial pa pha ba bha ma hpa ka kha ga gha na 1 2 3 4 5 ca cha ja jha nya 6 7 8 9 10 ta tha da dha na 11 12 13 14 15 ta tha da dha na 16 17 18 19 20 pa pha ba bha ma 21 22 23 24 25
Back