Terms

Vajra ka kha ga gha na

ka kha ga gha na hka
 
 
Earth Water Fire Wind Space ḷi u ṛi i a Vajra ka kha ga gha ṅa Sword ca cha ja jha nya Jewel ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa Wheel pa pha ba bha ma Lotus ta tha da dha na Knife sa ḥpa ṣa śa ḥka
http://www.kalacakra.org/kalaskt.htm
Back