Terms

Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesha, Sadasiva

Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesha, Sadasiva Saiva View Brahma shines in Food Sheath. Vishnu shines in Breath Sheath. Rudra shines in the Mind Sheath. Mahesa shines in the sheath of Consciousness. Sadasiva shines in the sheath of Bliss. www.bhagavadgitausa.com.cnchost.com/TANTRA.htm
Back