Terms

Sabdabrahman

Sabdabrahman or Kulakundalini > Female - Male
World Mahakali - Parasiva
 
Satyaloka  Siddhakali - Sambhu
Tapaloka Mahagauri -Sadasiva
Janaloka Bhuvaneshavari - Ishan
Maharloka Bhadrakali -Rudra
Svaloka Radha - Vishnu
Bhuvaloka Savitri -Brahma
 
Bhuloka
Parasiva -Mahavishnu
Sadasiva -Ardhaneshvara
Mahakali - Parasiva,
Siddhakali - Sambhu,
Mahagauri -Sadasiva,
Bhuvaneshavari - Ishan,
Bhadrakali -Rudra,
Radha - Vishnu,
Savitri -Brahma
Back