Terms

ka - la

ka - la ल स Sequence 1 28 Gematria 1 50 Kala is the word for time Iy is also linked to a systematic decimal numbering system. 1 - 10 A - Ka or Das, Diz, Desh 1 - 50 Ka -La kala 1 - 100 Ka -Ha zata 1 - 1000 Ka - sahasra sahasra 1 - 10,000 Ka - ayuta 1 - 100,000 Ka - zatasahasra zatasahasra 1- 1,000,000 Ka - niyuta 1 - 100,000,000,000,000 Ka - mahA -hAHA 1 - 1010,000,000,000,000 Ka Tal 1 - 1,000,000,000,000,000,000 Ka - Hau
Back