Terms

21 22 23 24 25

21 22 23 24 25
P Ph B Bh M Pa Ph Ba Bha Ma
Prakriti, Ahamkara Buddhi Manas Purusha
pa pha ba bha ma
प फ ब भ म
Labial Consonants: Sanskrit pa pha ba bha ma प फ ब भ म
Sequence 21 22 23 24 25
Gematria 21 22 23 24 25
Back