Terms

01. Vasanta Rutu

1. Vasanta Rutu Ruthu Chandramana masas Souramana masas Tamil masas Vasantha Chaitra - Vaishakha Meena - Mesha Chittirai-Vaikasi Spring Ilavenir Vasantham In the Lunar Calendar Chandramana masas March-April - April-May Chaitra - Vaishakha In the Solar Calendar Souramana masas Meena - Mesha 15 March–13 April - April 14 to May 15 Pisces -Aries Vaisakha
Back