Terms

36 Letters of Cyrillic

36 letters of Cyrillic
 
Т Ћ Ќ У Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Te, Tshe, Kje, U, Short U, Ef, Kha, Tse, Che, Dzhe, Sha, Shcha, Hard Sign (Yer), Yery Soft sign (Yeri), E, Yu, Ya
Back