Terms

10 Antediluvian Patriarchs

10 Antediluvian Patriarchs ‘King’ ‘Years’ 1/360 1. Aloros 36,000 100 2. Alaparos 10,800 30 3. Amelon 46,800 130 4. Ammenon 43,200 120 5. Megalaros 64,800 180 6. Daonos 36,000 100 7. Euedoraches 64,800 120 8. Amempsinos 36,000 100 9. Opartes 28,800 80 10. Xisuthros 64,800 180 Total 432,000 1,200 Aloros, Alaparos, Amelon, Ammenon, Megalaros, Daonos, Euedoraches, Amempsinos, Opartes, Xisuthros 10,800 Years, 28,800 Years, 36,000 Years, 43,200 Years, 46,000 Years. 64,800 Years 30 Months, 80 months, 100 Months, 120 months, 130 Months, 180 Months
Back