Terms

Ilavenir / Vasantham, Mudhivenil / Kreshmam, Kar / Varsha, Kudhir / Sarath, Munpani / Hemantha, Pinpani / Sasira

 
Sa                                  Ra                                       Va
Spring                           Summer                             Rainy Season
Ilavenir / Vasantham, Mudhivenil / Kreshmam, Kar / Varsha,
 
Na                                   Ba                                       Va 
Autumn                          Early Winter                       Late Winter  
Kudhir / Sarath,            Munpani / Hemantha,      Pinpani / Sasira
Back