Terms

Kailasha - Srikalahasti

Kailasha - Srikalahasti Kailasha - Srikalahasti This temple is considered as the Kailash of the South or Dakshin Kailash. Saivaite saints of the first century sang about this temple. http://en.wikipedia.org/wiki/Kalahasti_temple
Back