Terms

Yin, Chu, Zi

Yin, Chu, Zi Yin, Chu, Zi Branch 09, Branch 10, Branch 11 In Qi Zheng Si Yu: 11 12 1 2 3 4 Zi, Hai, Xu, Yu, Shen, Wei, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer T E Ts L S P 22 5 18 12 21 17 5 6 7 8 9 10 Wu Si, Chen, Mao, Yin, Chu Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn G R Th M O A 3 20 9 13 !6 1
Back