Terms

Female Branches

Female Branches Rooster, Boar, Rabbit, Snake, Sheep, Ox you hai mao si wei chou L E N R P A Zi Rat Chou Ox Yin Tiger Mao Rabbit Chen Dragon Si Snake Wu Horse Wei Goat Shen Monkey You Rooster Xu Dog Hai Pig zi chou yin mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 T A O N Th R G P S L Ts E 22 1 16 13 9 20 3 17 21 12 18 5
Back