Terms

Male Branches

Male Branches Monkey, Rat, Tiger, Horse, Dragon, Dog shen, zi, yin, wu, chen, xu S, T, A, G, Th, Ts Zi Rat Chou Ox Yin Tiger Mao Rabbit Chen Dragon Si Snake Wu Horse Wei Goat Shen Monkey You Rooster Xu Dog Hai Pig zi chou yin mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 T A O N Th R G P S L Ts E 22 1 16 13 9 20 3 17 21 12 18 5
Back