Terms

L, E, N, R, P, A

L E N R P A Chinese zodiac signes linked with Western Alphabet using the correlations of Julie Wei. Rooster, Boar, Rabbit, Snake, Sheep, Ox you hai mao si wei chou L E N R P A Zi Rat Chou Ox Yin Tiger Mao Rabbit Chen Dragon Si Snake Wu Horse Wei Goat Shen Monkey You Rooster Xu Dog Hai Pig zi chou yin mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 T A O N Th R G P S L Ts E 22 1 16 13 9 20 3 17 21 12 18 5
Back