Terms

Aquarius, Capricorn, Sagittarius

Aquarius, Capricorn, Sagittarius
Zi, Chu, Yin
Rat Ox Tiger
T A O
22 1 16


or

Month 11 Month 10, Month 9
(January December November)

as in Qi Zheng Si Yu:
11 12 1 2 3 4
Zi, Hai, Xu, Yu, Shen, Wei,
Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer
T E Ts L S P
22 5 18 12 21 17

5 6 7 8 9 10
Wu Si, Chen, Mao, Yin, Chu
Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn
G R Th M O A
3 20 9 13 !6 1Back