Terms

Directions 17 18 19

Direction 17, Direction 18, Direction 19
Shen              Geng              You
 
                                              270 West
 
Direction 17. Shen
Direction 18. Geng
Direction 19. You
Direction 20. Xin
Direction 21. Xu
Direction22. Qian
 
Shen, Geng, You
Back