Terms

Shen, Yi, Po, Zhi, Hun

Shen Yi Po Zhi Hun Phase Fire Earth Metal Water Wood Shen Yi Po Zhi Hun Spirit Thought Instinct Will Courage http://med-vetacupuncture.org/english/articles/benshen.html
Back