Terms

Airavata, Anjana, Sarvabhauma, Vamana , Supatrika, Pushpadanta, Pundarika, Kumuda

Airavata, Anjana, Sarvabhauma, Vamana ,
E              W            N                       S
 
Supatrika, Pushpadanta, Pundarika, Kumuda
NE              NW                    SE               SW
 
Back