Terms

Chaitra & Vaishakha, Ashvayuja & Kartika, Magha & Phalguna

Chaitra & Vaishakha,  Ashvayuja & Kartika, Magha & Phalguna
 
C                                     A                                    B
C                                     A                                    M 
V                                     K                                     P
 
A                                      B                                    C
 
cf.
 
Chaitra & Vaishakha, Jyeshta & Ashadha, Shravana & Bhadrapada, Ashvayuja & Kartika, Margashira & Pushya, Magha & Phalguna
Back