Terms

ö ô ò ñ ð î ì ë é

ö    ô   ò        ñ     ð      î           ì     ë    é
Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun,  Samekh,  Ayin, Pe,  Tsadi,
Back