Terms

ai - n

                                   ai -                                               n
Sanskrit Vowel        6           Sanskrit Consonant   20
                     ऐ                             न
Back