Terms

Alif, baa, taa, thaa, jiim, haa, kha, daal, thaal, raa, zaay, siin, shiin, saad, daad, taa, thaa, ayn, ghayn, faa, qaaf, kaaf, laam, miim, nuun, ha, waaw, yaa

1    2       3      4       5        6       7      8       9   10   11      12   13      14
Alif, baa, taa, thaa, jiim, haa, kha, daal, thaal, raa, zaay, ziin, shun, saad
 
15      16    17     18   19         20   21     22     23      24       25     26 27        28
daad, taa, thaa, ayn, ghayn, faa, qaaf, kaaf, laam, miim, nun, ha, waaw, yaa
 
Back