Terms

72 Angels

72 Angels bearing the name of God  Schemhamphoræ
 
Mebahiah äé ä á î Aniel ìà é ð à Leuuiah äé å å ì Vehuiah äé å ä å Poiel ìà é ò ô Haamiah äé î ò ä Pahaliah äé ì ä ô Ieliel ìà é ì é Nemamiah äé î î ð Rehael ìà ò ä ø Nelchael ìà ç ì ð Sitael ìà è é ñ Ieialel ìà ì é é Ieiazel ìà æ é é Ieiaiel ìà é é é Elemiah äé î ì ò Harahel ìà ä ø ä Hahahel ìà ä ä ä Melahel ìà ä ì î Mahasiah äé ù ä î Mizrael ìà ø ö î Michael ìà ç é î Hahuiah äé å ä ä Lelahel ìà ä ì ì Umabel ìà á î å Vevaliah äé ì å å Nithhaiah äé ä ú ð Achaiah äé à ç à Iahhel ìà ä ä é Ielahiah äé ä ì é Haaiah äé à à ä Cahethel ìà ú ä ë Anauel3 ìà å ð ò Sealiah äé ì à ñ Ierathel ìà ú ø é Haziel ìà é æ ä Mehiel4 ìà ÷ ä î Ariel ìà é ø ò Seehiah äé ä à ù Aladiah äé ã ì à Damabiah äé á î ã Asaliah äé ì ù ò Reiiel ìà é é ø Lauiah äé å à ì Manakel5 ìà é ð î Mihael ìà ä é î Omael ìà î å à Hahaiah äé ò ä ä Eiael ìà ò é à Vehuel ìà å ä å Lecabel ìà á ë ì Iezalel1 ìà æ é é Habuiah äé å á ä Daniel ìà é ð ã Vasariah äé ø ù å Mebahel ìà ä á î Roehel ìà ä à ø Hahasiah äé ù ä ä Iehuiah äé å ä é Hariel ìà é ø ä Iabamiah6 äé î á é Imamiah äé î î ò Lehahiah äé ä ä ì Hakamiah äé î ÷ ä Haiaiel ìà é é ä Nanael ìà à ð ð Chavakiah äé ÷ å ç Leviah äé å à ì Mumiah äé î å î Nithael ìà ú é ð Manadel2 ìà ã ð î Caliel ìà é ì ë
Back