Terms

a b c d g h j k l m n p r s t v z th

 
a b c d g h j k l m n p r s t v z th
cf
Alef, Beth, Gimel, Dalet, He, Vau, Zain, Cheth, Teth, Iod, Caph, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Sade, Kaph, Res, Schin, Tau  
Back