Terms

aleph, beth, gimel, dalet, he, vav, zain, yod, kaf, lamed, mem, noun, samekh, ayin, pe, tsade, kof, rech, chine, tav

aleph, beth, gimel, dalet, he, vav, zain, yod, kaf, lamed, mem, noun, samekh, ayin, pe, tsade, kof, rech, chine, tav  
Back