Terms

Vowels, kavarga/thavarga, tavarga/pavarga, pavarga/yavarga, zavarga

Ha               Ya                      Ra                        Va                            La  
16 Vowels     kavarga/thavarga tavarga/pavarga   pavarga/yavarga           zavarga
Back