Terms

Ayb, Ben, Gim, Ba, Yech, Za, E, Ut, Te, Zhe, Ini, Lune, Khe, Tza, Ken, Hu, Dza, Chat, Dge, Men, He, Noo, Sha, Vo, Cha, Pe, je, Ra, Se, Vev, Tune, Re, Tsu, Hune, Pure, Qe, O, Fe, Oo, Yev

Ayb, Ben, Gim, Ba, Yech Za, E, Ut Te, Zhe, Ini, Lune, Khe, Tza, Ken, Hu, Dza, Chat, Dge, Men, He, Noo, Sha, Vo, Cha, Pe, je, Ra, Se, Vev, Tune, Re, Tsu, Hune, Pure, Qe, O, Fe, Oo, Yev  
Back