Terms

Paleo Hebrew (Ugaritic) Script

Paleo Hebrew (Ugaritic) Script
 
Aleph, Beth, Gimel, Daleth, Heh, Vav, Zain, Cheth, Teth, Yod, Kaph, Lamed, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Peh, Tzsaddi, Qoph, Resh, Shin, Tau
Back