Terms

Chakras and 9 Avaranas

9 Avaranas and chakras
 

No.
Avarana in Sri Chakra
Nadi_chakra
01
Bhupura
Muladhara
02
Shoidasha dala padma
Svadhistana
03
Ashta_dala padma
Manipura
04
Chaturdasha
Anahatha
05
Bahir _dasha
Vishuddha
06
Antar_dasha
Ajna
07
Ashtara
Manasa-chakra
08
Trikona
Soma_chakra
09
Bindu
Sahasra Padma
http://ssubbanna.sulekha.com/blog/post/2008/03/sri-muthuswami-dikshitar-and-sri-vidya-6-0f-7.htm
 
Back